Fundación Otero Pedrayo

Biblioteca virtual Otero Pedrayo


Ficha documental da epistola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo do 15/01/1955

VER O DOCUMENTO ORIXINALAviso legal da Fundación Otero Pedrayo

A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual. De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar, de ser o caso, as medidas oportunas. O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.


Colección Epístolas Otero Pedrayo:

A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito pola Fundación Otero Pedrayo e o Consello da Cultura Galega.

Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas agradecemos a túa colaboración en fundacion.otero.pedrayo@gmail.com ou no teléfono 988281139.